13.11 + 26.11 20:00 h

Jazz blues restaurant White Horses 

Staroměstské náměstí 1 


11.11. 20:00

Jazz blues restaurant White Horses 

Staroměstské náměstí 1 


7.11. 19:00 koncert

Hotel Emblem 

Platnéřská 19, Praha 1 


3.11. 19:00

Bohemian restaurant 

Praha 1, Karlova